Algemene voorwaarden

Bestellen

Gymtex voert producten van Milano

Alle informatie met betrekking tot producten kunt u bij Gymtex via e-mail opvragen: info@milanogymnastics.nl. U kunt onze producten bestellen via internet. Onze voorwaarden zijn daarop steeds van toepassing. Voorts zijn onze voorwaarden altijd van toepassing op prijslijsten, aanbiedingen, offertes, als op alle overeenkomsten die met u tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van uw eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door Gymtex uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Overeenkomsten, aanbiedingen en productspecificaties

 1. Een aanbieding of offerte bindt Gymtex niet.
 2. Overeenkomsten komen slechts tot stand indien:
  – uw bestelling door Gymtex wordt aanvaard; of
  – Gymtex uw bestelling uitvoert en u de bestelde producten toezendt of bezorgt.
 3. Gymtex staat niet in voor afwijkingen in opgaven door Gymtex gedaan omtrent getallen, maten of andere aanduidingen van producten.
 4. Indien het geleverde niet minstens gelijkwaardig is dan hetgeen opgegeven heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Betalingsmogelijkheden

Voor bestellingen binnen Nederland geschiedt de betaling online met iDeal. Bestellingen voor België worden voldaan via overschrijving. Hiervoor gebruikt u onderstaande gegevens:

Nederland: NL25 RABO 0332661105 t.n.v. Gymtex
Belgie: BE68 3770 3467 7234 t.n.v. Gymtex

Aflevering

 1. Gymtex zal de producten afleveren op het aan haar opgegeven c.q. het overeengekomen adres.
 2. Gymtex heeft te allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.
 3. Wanneer u de producten niet of niet tijdig afneemt zal Gymtex u vragen een tijdstip binnen 2 weken na de geplande aflevering aan te geven waarop u de producten alsnog zult afnemen. Mocht u Gymtex niet een dergelijke datum laten weten of wanneer u op de nieuwe datum weer niet afneemt, zal de overeenkomst van rechtswege (derhalve zonder rechterlijke tussenkomst) en zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist zijn ontbonden onverminderd het recht van Gymtex om volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Bij uitblijven van betaling worden de bestellingen na 14 dagen automatisch als geannuleerd beschouwd. Eventuele onrechtmatigheden in welke vorm dan ook liggen niet bij de aansprakelijkheid van Gymtex.

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Gymtex mag haar rechten zonder enige overeenkomst met u aan derden overdragen. Gymtex is voorts gerechtigd om verplichtingen zonder enige overeenkomst met u aan derden over te dragen, mits Gymtex u hiervan vooraf op de hoogte stelt. U heeft in dit geval het recht de overeenkomst te beëindigen. Gymtex is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. U mag uw rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met Gymtex niet aan derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gymtex.